projekty EU/EHP


EU peníze středním školám:

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.
Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.
Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny střední školy a konzervatoře v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.5. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.
Projektovou žádost není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové vzory tzv. šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.
MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně. Není tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučuje. Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.

Projekt EU peníze středním školám se v důsledku unijních pravidel netýká pražských středních škol a konzervatoří (hl.m. Praha nesplňuje podmínky stanovené Cílem Konvergence).

 Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

Grantový projekt (reg. č.: CZ.1.07/1.3.48/02.0013)

 • Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji II
 • Poskytovatel: MŠMT, ZS OP VK – Středočeský kraj
 • Období realizace: 1. 4. 2013 – 31. 12. 2014
 • Území dopadu: Středočeský kraj
 • Zapojená pracoviště: Katedra psychologie UK
 • Vzdělávání absolvuje Mgr. Hana Englmaierová