Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2017-2018


Zde si můžete stáhnout "Vyhlášku ředitele školy pro 2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2017-18 (od 12. 5. do 30. 8. 2017)" ve formátu DOC:   DOCV souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a s vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, byla stanovena pro všechny uchazeče, kteří se hlásí ve šk. roce 2017-2018 do studia na Integrované střední škole Františka Melichara, v prvním kole přijímacího řízení u stejného oboru totožná kritéria přijímacího řízení.

1. Studijní a učební obory (kategorie M a L)

  • Jednotná přijímací zkouška do čtyřletých maturitních oborů SŠ bude na škole probíhat ve dnech 12. a 19. dubna 2017 (12. dubna, jestliže je ISŠ uvedena uchazečem na 1. místě; 19. dubna, jestliže je ISŠ uvedena uchazečem na 2. místě)
  • Způsob hodnocení neboli Podmínky 1. kola přijímacího řízení šk. rok 2017-2018, čj. ISSPV/2698/2016 viz zde

2. Učební obory (kategorie H)

  • potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • ukončená povinná školní docházka

3. Učební obory (kategorie E)

  • potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
  • ukončená povinná školní docházka
  • informovaný souhlas zákonného zástupce žáka se zařazením syna/dcery do učebního oboru kategorie E s přizpůsobeným ŠVP (školním vzdělávacím programem) v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 27/ 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění - v případě zařazení žáka do speciální třídy

První kolo školního přijímacího řízení pro všechny přihlášené uchazeče o studium na ISŠ proběhne ve středu 26. dubna 2017 od 8:00 hod formou osobního pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení budou uvedeny zde na webových stránkách issb.cz a zároveň přímo v budově školy.


Mgr. Miroslav Puk v. r.
ředitel ISŠ


Výsledky přijímacího řízení 26. dubna 2017

Žáci pod těmito registračními čísly byli přijati ke studiu na ISŠ Františka Melichara:

0111
0164
0196
0142
0166
0211
0143
0184
0212
0144
0185
0215
0145
0190
0216
0147
0191
0223
0154
0192
0227
0161
0193
0228
0162
0194
0331
0163
0195
0345

Výsledky přijímacího řízení 28. dubna 2017

Žáci pod těmito registračními čísly byli přijati ke studiu na ISŠ Františka Melichara:

0141
0146
0153
0155
0165
0183
0187
0186
0189
0199